polski · english · yкраїнський

SPA-PARKS.EU

Horyniec Zdrój – Morszyn

Agencja Rozwoju Regionalnego i Integracji Europejskiej we Lwowie (ARDEI) została założona w marcu 2002r. i od tego czasu prowadzi swoją działalność. Została ufundowana między innymi przez Regionalną Administrację Państwową i Miasto Lwów jako organizacja non-profit. 

Cel ARDEI 

Sprzyjanie społeczno-gospodarczemu rozwojowi regionu lwowskiego. Działania agencji obejmują zadania związane z tworzeniem udogodnień w zakresie współpracy transgranicznej oraz wykorzystaniem możliwości pojawiających się w związku z rozszerzeniem UE. Agencja jest instrumentem efektywnego wdrażania zróżnicowanych zadań polityki regionalnej,
w szczególności takich, które zwiększają możliwości beneficjentów Programów Sąsiedztwa oraz wzmacniają aktywność lokalnych i regionalnych samorządów w zakresie współpracy transgranicznej. 

Zadania ARDEI: 

 • Zakładanie i rozwój efektywnej współpracy pomiędzy organizacjami z regionu Lwowa oraz instytucjami zaangażowanymi w rozwój regionalny,
 • Generowanie, wprowadzanie i koordynowanie w regionie Lwowa programów dotyczących rozwoju współpracy międzynarodowej i rozwoju regionalnego, włączając
  w to realizację zadań zwiększających potencjał ekonomiczny regionu,
 • Udzielanie wsparcia przedsiębiorcom ukraińskim w zakresie współpracy z firmami
  z krajów UE,
 • Umozliwianie i sprzyjanie tworzeniu nowego efektywnego partnerstwa pomiędzy przedsiębiorcami
  i organizacjami z regionu Lwowa oraz firmami i instytucjami z przygranicznych regionów Polski (jako nowego członka UE).
 • Ułatwianie wprowadzania przez jednostki ukraińskie najlepszych praktyk dotyczących rozwoju gospodarczego, środowiska oraz społeczeństwa, stosowanych w UE,
 • Transfer wiedzy i prowadzenie szkoleń w zakresie współpracy transgranicznej z krajami UE.

Agencja jest katalizatorem dla lokalnych organizacji pozarządowych oraz samorządów w zakresie rozwoju regionalnego. Agencja stworzyła sieć współpracy i założyła nieformalną bazę instytucji, obejmującą ponad 100 organizacji regionalnych. Celem utworzenia bazy jest: 

 • Koordynacja inicjatyw podejmowanych przez wszystkie te organizacje celem efektywnej alokacji środków lokalnych,
 • Organizacja szkoleń oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie planowania strategicznego, rozwoju regionalnego oraz zarządzania projektem.

Agencja utworzyła również sieć współpracy pomiędzy lokalnymi agencjami lwowskimi z regionu Volyn (Ukraina) a agencjami z województwa Podkarpackiego i Lubelskiego w Polsce (ta sieć jest stale rozwijana). Wspomniane powyżej regiony mają wspólne problemy społeczne i gospodarcze. Dlatego też rozwiązanie tych problemów może być znalezione poprzez uczestnictwo w projektach technicznych, wymiany pomysłów i doświadczenia. 

W ramach prowadzonej działalności Agencja Rozwoju Regionalnego i Integracji Europejskiej we Lwowie realizuje szereg działań. Jednym z nich jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom odnośnie zbierania informacji dotyczących obszaru Lwowa, wykorzystywanym przez regionalne i lokalne samorządy w planowaniu strategicznym. (sprawy o wysokim priorytecie brane pod uwagę przez UE). W tym zakresie agencja przeprowadziła różnego rodzaju analizy obecnej sytuacji społecznej i gospodarczej kilku małych społeczności zlokalizowanych w regionie Lwowa. 

Agencja podejmowała również szereg działań, których celem było umocnienie jej pozycji i zaprezentowanie działań na arenie krajowej i międzynarodowej, kształtując wizerunek agencji jako efektywnego pośrednika pomiędzy lokalnymi społecznościami, NGO, samorządami różnego szczebla, Ministerstwem Gospodarki Ukrainy oraz innymi instytucjami (np. Agencja była jednym z inicjatorów założenia w Ministerstwie Gospodarki Ukrainy - Rady Doradztwa dla NGO). 

ARDEI było także inicjatorem 2 Forum Poszukiwania Partnera (2002r., 2003r.), które miały miejsce w ramach Lwowskiego Międzynarodowego Forum Gospodarczego. Były to pierwsze tego typu wydarzenia nie tylko na Ukrainie ale także w Europie Wschodniej. Forum miały na celu nawiązanie nowych kontaktów partnerskich pomiędzy reprezentantami lokalnych samorządów, NGO, przedsiębiorców z Ukrainy, Polski, Rumunii, Słowenii, Białorusi i innych krajów. Forum było także okazją do spotkania reprezentantów głównych sponsorów organizacji działających na Ukrainie. 

Innym interesującym działaniem zrealizowanym z sukcesem przez ARDEI w 2005r. było zorganizowanie Międzynarodowej Konferencji pt.: "Instrumenty programowe dla wdrażania europejskiej polityki Sąsiedztwa na Ukrainie: sytuacja obecna i perspektywy na przyszłość", która miała miejsce w ramach Międzynarodowego Forum "Ukraina - UE" we Lwowie. 

Sukcesem osiągniętym dzięki konferencji było zebranie i rozwinięcie propozycji przedstawianych przez Ukraińskie regiony przygraniczne oraz propozycji władz Ukrainy odnośnie wdrażania Europejskiego Programu Sąsiedztwa oraz Instrumentów Partnerstwa na granicy Ukrainy z UE. 

Region Lwowa jest częścią Euroregionu Karpackiego, pierwszego z Euroregionów utworzonych w byłym Związku Radzieckim (1993). Agencja od początku istnienia była zaangażowana w jego działanie szkoląc lokalnych urzędników i przedstawicieli NGO (w ramach "Współpracy z Euroregionem Karpackim" - projektem dofinansowanym z programu PHARE CBC SPF). W październiku 2003r. ARDEI stała się filią Ukraińskiego Urzędu Państwowego w Euroregionie Karpackim. 

Wybrane projekty zrealizowane przez Agencję: 

 • TACIS CBC MPF "Podtrzymywanie rozwoju obszaru graniczącego z Turcją" (rozpoczęty się w 2006r), 
 • PHARE CBC SPF "Stalowowolskie San Francisco" (2005-2006),
 • Phare CBC SPF "Euroregionalny system współpracy" (2005 - w trakcie realizacji)
 • Phare CBC SPF "Agroturystyka - szansa na znalezienie zatrudnienia zatrudnienia przez obywateli polskich i ukraińskich" (2004r.),
 • TACIS CBC SPF "Polsko-Ukraińska Agencja Transgraniczna - naprzeciw przyszłości" (2003-2005),
 • RITA III "Współpraca telefoniczna: z USA przez Polskę do Ukrainy - współpraca sposobem zakładania społeczeństwa obywatelskiego i przełamywania państwowego monopolu w sektorze usług publicznych" (2003),
 • Phare CBC SPF "Rozwój produktu lokalnego: wymiana doświadczenia" (2003r.)
 • Phare CBC SPF "Polsko - Ukraińska sieć lokalnych instytucji rozwojowych" (2003r.)
 • Wschód - Wschód "Partnerstwo bez granic", "Rozwiązywanie problemów ekologicznych centrów historycznych i kulturalnych Wschodniej Europy" (2004),
 • Royal Danish MFA "Projekt rozwoju gospodarki regionalnej Okręgu Lwowskiego na bazie strategii CBC/COWI" (2003-2004),
 • DFID projekt na Ukrainie "Wsparcie tworzenia Polsko-Ukraińskich Agencji Transgranicznych Rozwoju Regionalnego i Społecznego" (2002-2004),
 • EC "Kampania informacyjna wspierająca program TACIS CROSS-BORDER Cooperation- Małe projekty" (2002-2003),
 • Phare CBC SPF "Euroregionalny system współpracy", "Wsparcie polsko-ukraińskich systemów współpracy transgranicznej" (2002-2003),
 • UNDP Projekt Umbrella "Rozwój strategii dla lokalnych społeczności" (2002-2003).

Poprzez uczestnictwo w powyższych projektach oraz zarządzanie nimi ARDEI zdobyła wartościowe doświadczenie, które umożliwiło jej zbudowanie kompetencji oraz zaangażowanie się w pracę jako regionalne centrum współpracy transgranicznej. ARDEI jako niezależna pozarządowa instytucja z trwałą siecią kontaktów z samorządami i rządem (na poziomie, krajowym, regionalnym i miejskim) oraz rozwijającymi się aktywnie instytucjami zlokalizowanymi na terenie Ukrainy prezentuje instytucjonalną sieć współpracy ukierunkowaną na konsolidację wysiłków podmiotów z różnych regionów Ukrainy celem stworzenia centrum koordynacyjnego opartego na bazie doświadczeń CBC oraz obserwacji lokalnych. 

Dane kontaktowe:

Olga Mykhaylyuk
Executive Director
Tel/fax: + 38 032 297 41 41, 297 41 67
Email: [email protected]

Address:
7 Halytska Square
Lviv 79008
Ukraine